Епидемиологија

 

Епидемиологија е наука за факторите кои влијаат врз здравјето и болестите кај населението и претставува основа и логика на интервенциите кои се вршат во интерес на јавното здравје и превентивната медицина.

Основна цел на работата на епидемиолошката служба е превенција и спречување на заразните и незаразните заболувања. За таа цел се собираат податоци за движењето на заразните заболувања од пријавите за поедини заболувања или епидемии, кои пристигнуваат од ординациите за примарна здравствена заштита, болниците и лабораториите. Покрај тоа се врши епидемиолошки надзор на лицата кои се во контакт со заболени од одредени заразни заболувања, како и на лица кои патуваат или допатувале од ендемски или епидемиски подрачја. Надзорот опфаќа мерки на превенција, вклучувајќи го епидемиолошкото извидување, одредување на противепидемиски мерки и превентивна вакцинација и хемиопрофилакса.

  Во составот на службата за Епидемиологија има два оддели:
 • отсек за епидемиологија
 • отсек за дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

Службата за епидемиологија при ЈЗУ Центар за јавно здравје-Кочани има свои единици во Виница, Берово, Пехчево и Делчево.

  Службата за епидемиологија ги обавува следните дејности:
 • спречува и сузбива заразни заболувања;
 • следи бацилоносителство на заболени и сомнителни од одредени заразни заболувања;
 • спречува внесување и ширење на тропски, карантински и паразитарни заболувања;
 • врши контрола на задолжителна имунизација;
 • спроведува имунизација по епидемиолошки индикации;
 • доверливо советување и тестирање за ХИВ/СИДА;
 • врши здравствено воспитување;
 • врши контрола и спречување на интрахоспитални инфекции;
 • контрола и пријавување на акутна флакцидна парализа;