Имунологија

Во рамките на овој отсек работи серолошката лабораторија во која се вршат:
  1. Серолошки анализи за докажување на ревматични и автоимуни болести

 • AST – O
 • LATEX RF
 • CRP – C реактивен протеин.
  2. Серолошки анализи за докажување на антитела на бактериски антигени во серуми на болните:

 • b хемолитичен стрептокок – AST – O
 • Сифилис, Луес (RPR и TPHA)
 • Salmoneloza (аглутинација)
 • Bruceloza (BAB, Coombs)
 • Helicobacter pylori – IgG
 • Mycoplasma pneumoniae IgM и IgG
 • Chlamydia pneuminiae IgM i IgG
 • Chlamydia trachomatis IgA i IgG
 • Legionella pneumphylаe IgM i IgG
 • Coxiella burnetti
  3. Серолошки анализи за докажување на антитела на вирусни антигени во серум на болни:

 • Anti HIV1/HIV2
 • Hepatitis A – IgM
 • Hepatitis B -HBsAg, HBcIgM, HBcT, HBe, anti HBe, anti HBs
 • Hepatitis C – antitela
 • Herpes virus tip 1 IgM i IgG
 • Herpes virus tip 2 IgM i IgG
 • Citomegalovirus IgM i IgG
 • Rubella IgM i IgG
 • Epstein Barr virus IgM i IgG
 • Virus na parainfluenza tip 1,2,3 IgM i IgG
 • Respiratoren sinc. Virus IgM i IgG
 • Adenovirusi IgM i IgG
 • Legionella pneumophila IgM i IgG
 • Mycoplasma pneumonia IgM i IgG
 • Chlamidia pneumonia IgM i IgG
 • Coxiella burnetti IgM i IgG
 • Influenca A IgM i IgG
 • Influenca B IgM i IgG