Испитување на вода

hemiska laboratorija vodi 2-u35914-fr

Лабораторијата за испитување на води ги следи и оценува хигиенската исправност на ВОДИТЕ ЗА ПИЕЊЕ од јавни и индивидуални објекти, површински и отпадни води, подземни води и води за капење.

Отсекот за испитување на вода работи според нормите од ISO 17025 : 2006 за испитување на вода за пиење, подземни, површински и отпадни води.

Лабораторијата ги прави овие услуги за анализа на вода по параметри:
 • растворен кислород
 • суви материи
 • РН
 • електропроводливост
 • тврдина,- вкуп, карбонатна, некарбон.
 • амонијак
 • нитрити
 • нитрати
 • хлориди
 • резидуален хлор
 • сулфати
 • БПК5
 • калциум
 • магнезиум
 • железо
 • манган
water splash 3