Испитување на намирници

Лабораторијата за испитување на прехрамбени производи ја следи и оценува хигиенската исправност на прехрамбените производи и предметите за општа употреба согласно со законските пропис.

ПАРАМЕТРИ ШТО СЕ ИСПИТУВААТ КАЈ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО ЛАБОРАТОРИЈАТА ПО САНИТАРНА ХЕМИЈА
 • Млечни производи (сирово млеко, пастеризирано млеко, сирење, кашкавал, сладолед): Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производот по декларација, вагање, припрема на примерок за анализа, сува материја, млечна маст, киселински степен, додаден шеќер, вештачки бои
 • Легуминози, орев, лешник, бадем во јаткаСтручно мислење, органолептичко испитување, припрема на прим Шеќер Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, влага, сахароза, пепел
 • Сурово кафе, печено кафе Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, припрема на примерок за анализа, влага, пепел, екстракти, страни примеси
 • Рафинирани масла, мајонез, маргарин Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, мерење на волумен, густина, јоден број, сапунификационен број, неосапунливи материи, влага, пероксиден број, Крајсова реакција, киселински степен, NaCl
 • Пиво Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, мерење на волумен, СО2, рН, висина на пена, екстракт
 • Вино Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, мерење на волумен, алкохол, екстракт без шеќер, пепел, вкупни киселини, испарливи киселини, вкупен ЅО2
 • Освежителни безалкохолни пијачки Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, мерење на волумен, сува материја, конзерванс, СО2
 • Зачини и екстракти од зачини . Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, влага, пепел, песок, етерски екстракт, примеси
 • Чоколади, чоколаден прелив, производи од какао слични на чоколада, какао крем, млечен крем производ и др. Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, припрема на примерок за анализа, влага, масти, вкупни шеќери
 • Производи од месо (по декларација) Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, припрема на примерок за анализа, влага, масти, нитрити
 • Мелнички производи од жито, житарки, сточна храна Стручно мислење, органолептичко испитување, припрема на примерокот за анализа, опис на производот по декларација, вагање, влага, пепел, песок, киселински степен, вкупни киселини,влажен лепак, класификација, примеси, бодирање, масти, слободен SО2
 • Кујнска сол Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, влага, NaCl, јодати
 • Мед Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, влага, минерални материи, вкупни киселини
 • Чај Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, влага, екстракт, пепел, бодирање
 • Какао во прав, инстант какао Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, влага, масти, пепел, песок, идентификација на скроб
 • Алкохолни пијалоци Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, мерење на волумен, етанол, вкупен екстракт, виши алкохоли, вкупни киселини, естри, вкупен ЅО2
 • Минерална вода По декларација
 • Овошје и зеленчук и производи од овошје и зеленчук и печурки Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, припрема на примерокот за анализа, вагањеи мерење на волумен, влага, вкупен ЅО2, вкупни киселини, етанол, сува материја, вкупен инверт, пепел, песок, проба на варење, р-ја на скроб, NaCl, % на оштетување, конзерванси, рН
 • Супи и концентрати Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, влага, натриум глутаминат, натриум хлорид
 • Бомбонски производи, желе бомбони, локум, гумени бомбони, гуми за жвакање, карамели, таан алва
  Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, припрема на примерокот за анализа, влага, растворливи состојки, млечни масти
 • Конзерви од риба Стручно мислење, органолептичко испитување, опис на производ по декларација, вагање, припрема на примерок за анализа, влага, натриум хлорид