Санитарна микробиологија

Во оваа лабораторија се врши микробиолошко испитување на:

 • води за пиење;
 • површински води;
 • отпадни води.

Се врши енумерација и изолација за идентификација на:

 • 1. Одредување и енумерација на Escherichia coli (E.coli) и колиформни бактерии Метод на мембран филтрација – МКС ISO 9308-1:2009
 • 2. Одредување и енумерација на цревни ентерококи Метод на мембран филтрација МКС EN ISO 7899-1/Cor 2009
 • 3. Броење на микроорганизми на култура-Броење на колониисо инкубација во култура од хранлив агар на 22°С и 36°С- МКС EN ISO 6222: 2009
 • 4. Детекција и броење на Pseudomonas aeruginosa со мембран филтрација- МКС EN ISO 16266:2009
 • 5. Proteus вид;
 • 6. Сулфиторедукувачки клостридии

Анализите се изведуваат согласно методите пропишани во Правилникот за безбедност на водата за пиење и Уредба за класификација на водите.


Микробиолошко испитување на намирници, производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната и предмети за општа употреба.

Анализите се вршат согласно методите пропишани во Правилниците дадени во ,,Законот за безбедност на храната и производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната”

Се испитува присуство на следните микроорганизми:

 • Salmonella видови;
 • Escherichia coli;
 • Proteus видови;
 • Staphylococcus coagulaza позитивен;
 • Сулфиторедукувачки клостридии;
 • Квасци и мувли;
 • Аеробни мезофилни бактерии.