Услуги

Микробиолошки испитувања

Бактериолошки и паразитолошки испитувања, Имунолошки испитувања

Испитување на намирници

Хигиенската исправност на прехрамбените производи и предметите за општа употреба согласно со законските пропис.

Санитарни прегледи

Начинот на вршење, содржината на прегледите, видовите на прегледите и роковите за на вршењето на задолжителните здравствено

ДДД активности

Превентивната дезинфекција дезинсекција и дератизација претставуваат општи мерки за заштита на населението од заразни болести.

Санитарна Микробиологија

Микробиолошко испитување на води за пиење, површински води, отпадни води.

Вакцини по епидемиолошки индикации

Вакцини против следните заразни заболувања: хепатит Б, стомачен тифус, епидемичен менингитис, колера и грип.

Испитување на вода

Хигиенската исправност на водите за пиење од јавни и индивидуални објекти, подземни води и води за капење.

Тестирање на ХИВ/СИДА

Доброволно и доверливо советување и тестирање на сите лица кои сакаат да ја проверат својата здравствена состојба за ХИВ/СИДА.

Договор за деловна соработка

Се утврдува предметот на договорот, нивниот обем, начин и рок на реализација , како и начинот на плаќање.

Акредитација

Менаџерскиот тим на ЦЈЗ Кочани донесе одлука за отпочнување процесите на стандардизација и акредитација.

Основни знаења за безбедност на храна

Програмата за стекнување на основни знаења за безбедност на храна и начинот за спроведување на обука.

ЗДРАВЈЕТО Е НАЈГОЛЕМОТО БОГАТСТВО